22 Octombrie 20

PUTEREA CREDINŢEI CELOR MULŢI

   Bunul şi Prea Înduratul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a vindecat pe slăbănogul (Marcu 2, 5), pentru credinţa celor patru oameni care-l purtau pe pat pe slăbănog, face minuni nenumărate cu toţi bunii creştini care aleargă la El cu CREDINŢĂ DREAPTĂ şi cu rugăciune PUTERNICĂ ŞI STATORNICĂ.
   Iar modul în care CREDINŢA ALTORA ajută, am aflat din Evanghelia cu femeia cananeacă ( Matei 15, 22-28), cu sluga sutaşului (Matei 8, 5-13), cu fiul văduvei din Nain (Luca 7, 11-16) şi cu mulţi alţii.
   Sfântul Apostol Petru, pentru mărturisirea ADEVĂRATEI CREDINŢE, a fost prins, legat şi dus în temniţă, unde era păzit de patru străji cu câte patru ostaşi. Dar în acest timp, se făceau rugăciuni pentru el de către BISERICĂ.
   "ŞI iată Îngerul, l-a deşteptat zicând: Scoală-te degrab. Şi lanţurile iau căzut de la mâini. Şi a zis Îngerul către el. "Încinge-te şi încalţă-te cu sandalele." Şi el aşa a făcut. Şi i-a zis: "Îmbracă-te şi vino după mine". Şi ieşind mergea după Înger, dar nu ştia că fapta Îngerului este adevărată, ci i se părea că are o vedenie. Şi trecând de straja întâi şi de a doua, au ajuns la poarta cea de fier, care duce în cetate şi poarta s-a deschis singură şi ieşind, a trecut o uliţă şi îndată Îngerul Domnului s-a depărtat de el.
   Iar Petru venindu-şi în sine a zis: Acum ştiu cu adevărat că Domnul a trimis pe Îngerul Său şi m-a scos din mâna lui Irod şi din toată aşteptarea poporului iudeilor (Fapt. 12, 4-11).
   Pentru ce a făcut Dumnezeu această minune?
   Pentru mulţimea credincioşilor din BISERICĂ, care făceau rugăciuni neîncetate pentru el".
   Aşadar "unde sunt adunaţi doi sau trei credincioşi în numele Domnului, acolo este şi Dumnezeu între ei" (Matei 18, 20).
   Nicăieri nu se pot ruga creştinii mai bine, ca în Dumnezeiasca Biserică, unde rugăciunile lor şi ale preoţilor se unesc şi ca tămâia se înalţă la Dumnezeu, de unde le vine ajutor şi mare milă.
   În DUMNEZEIASCA BISERICĂ ORTODOXĂ, preotul mijloceşte în SFÂNTUL ALTAR, către Dumnezeu pentru toţi binecredincioşii creştini de pretutindenea.
   Cele mai importante rugăciuni comune, care se fac în BISERICILE noastre ortodoxe pentru credincioşi sunt:
   - SFÂNTA ŞI DUMNEZEIASCA LITURGHIE;
   - SFÂNTUL MASLU.
   Oare câte minuni, s-au făcut şi se fac astăzi prin SFÂNTA LITURGHIE? În timpul SFINTEI LITURGHII, mai ales în sărbători, vin cei mai mulţi credincioşi la DUMNEZEIASCA BISERICĂ ORTODOXĂ. Astfel rugăciunile lor comune, săvârşite cu smerenie şi credinţă, se unesc cu rugăciunile preoţilor din SFINTELE ALTARE şi contribuie cel mai mult, la împlinirea cererilor lor cele bune, şi folositoare pentru mântuirea sufletelor.
   Rugăciunile preoţilor , unite cu ale credincioşilor , săvârşesc cea mai mare minune, care are loc pe pământ de la întruparea Domnului Iisus şi până astăzi.
   Această minune negrăită, este prefacerea pâinii şi a vinului, în TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI IISUS HRISTOS, în timpul SFINTEI LITURGHII.
   Fără SFÂNTA LITURGHIE, NU NE PUTEM ÎMPĂRTĂŞI ŞI NU NE PUTEM MÂNTUI. SFÂNTA LITURGHIE este viaţa noastră şi stă la temelia mântuirii noastre, pentru că ne ţine direct şi permanent în legătură cu Hristos, cu Sfinţii din cer şi cu oamenii de pe pământ. Când BISERICILE CREŞTINE ORTODOXE vor fi prigonite şi închise şi deci când nu se va mai sluji SFÂNTA LITURGHIE pentru mântuirea oamenilor, lucrarea fărădelegilor şi a lui Antihrist se va înmulţi, iar Dumnezeu va pune capăt lumii păcătoase.
   Altă minune a SFINTEI LITURGHII, ca rod al CREDINŢEI ŞI AL RUGĂCIUNII ÎN COMUN, este că ea contribuie cel mai mult, pe lângă celelalte slujbe bisericeşti, la păstrarea şi întărirea CREDINŢEI ORTODOXE în lume.
   Ce s-ar întâmpla cu CREDINŢA NOASTRĂ, dacă n-am face-o vie, lucrătoare şi mântuitoare la SFÂNTA LITURGHIE?
   Numai din această cauză, unii creştini ortodoxi, se duc la secte, pentru că nu merg regulat la SFÂNTA LITURGHIE şi nu primesc PUTEREA EI.
   SFÂNTA LITURGHIE, contribuie foarte mult şi la unitatea şi împăcarea "la apropierea şi înfrăţirea creştinilor ortodoxi, ca fii ai BISERICII LUI HRISTOS, de-a lungul a două milenii, singură BISERICA şi slujbele făcute în SFINTELE LOCAŞURI, au adunat pe creştini în jurul preoţilor şi al SFINTELOR ALTARE, i-a unit prin rugăciune şi aceeaşi credinţă, le-a vindecat bolile, i-a dezlegat de păcate prin SFÂNTA SPOVEDANIE, i-a unit cu Hristos prin rugăciune şi SFINTELE TAINE şi i-a călăuzit în viaţă pe calea mântuirii, prin învăţătura SFINTEI EVANGHELII.
   Prin slujire, cărţi de cult, prin SFÂNTA LITURGHIE, prin predica şi cântarea în comun, BISERICA ORTODOXĂ a păstrat pe lângă unitatea de CREDINŢĂ şi de simţire, unitatea limbii, a culturii religioase şi a întregii tradiţii ortodoxe milenare, şi toate acestea sunt minuni şi roduri ale credinţei celor mulţi.
   Tot în cadrul SFINTEI LITURGHII, BISERICA face rugăciuni şi scoate părticele (miride), pentru cei mutaţi la VIAŢA CEA VEŞNICĂ, iar prin PUTEREA JERTFEI LUI HRISTOS, scoate din IAD multe suflete.
   Oare, nu ne rugăm cu toţi în BISERICĂ pentru cei mutaţi la VIAŢA CEA VEŞNICĂ şi împreună cu preoţii cântăm: "Veşnica pomenire" şi zicem: "Dumnezeu să-i ierte".
   Numai Dumnezeu ştie câte suflete sunt scoase din CHINURILE IADULUI, prin Jertfa Sfintei Liturghii şi prin parastase, ca rod al Harului şi al rugăciunii în comun.
   Iată că, deci rugându-ne împreună cu preoţii în BISERICĂ, contribuim la minunea iertării şi izbăvirii din IAD a multor suflete.
   Vedeţi câte minuni se săvârşesc la SFÂNTA LITURGHIE, ca rezultat al rugăciunii în comun?
   De aceea, mare plată de la Dumnezeu, au cei ce merg la BISERICĂ regulat şi se roagă pentru cei bolnavi, pentru binefăcători şi pentru răufăcători şi pentru cei mutaţi la viaţa cea veşnică.
   Alte minuni, ale credinţei şi rugăciunilor creştinilor în comun, se fac prin taina SFÂNTULUI MASLU.
   Acesta este cea mai puternică rugăciune şi slujbă a BISERICII ORTODOXE, pentru cei bolnavi.
   De accea, creştinii, sunt datori, să ceară această SFÂNTĂ TAINĂ de la preoţi, ori de câte ori sunt bolnavi şi să participe la SFÂNTUL MASLU, cât mai mulţi dintre ei, pentru că rugăciunea credincioşilor, va tămădui pe cei bolnavi, şi de vor fi făcut păcate de moarte, li se vor ierta. (Iacob 5, 15)
   Mulţi dintre creştini, s-au vindecat de boli prin Taina Sfântului Maslu şi prin ungere cu untdelemn sfinţit.
   Alţii s-au vindecat, cu SFINTELE MOAŞTE şi cu ICOANE FĂCĂTOARE DE MINUNI, prin rugăciunile preoţilor şi cu moliftele Sfântului Vasile cel Mare, citite de preoţi cu post, cu smerenie şi cu credinţă.
 
Extras din: PUTEREA CREDINŢEI ORTODOXE - VIAŢA ŞI MINUNILE SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON / EDITURA PANAGHIA - foto credit: biblia.citateortodoxe.ro
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
  • Comentarii
  • Apreciate
  • Vizualizari
Citate Ortodoxe