03 Octombrie 22

Cuvânt De Învățătură Asupra Omului Mort

    Nu plângeţi, că n'au murit, ci doarme», aşa au zis Fiul lui Dumnezeu, când au văzut moartă in pat pre fata lui lair. mai   marele   Sinagogului;   şi aşa   zic si eu   catră  inţeleptia voastră    blagosloviţilor   ascultători, si cătra dumneata (cuta rele 1) si catra celelalte iubite rudenii,  cari cu tânguiri si cu lacrimi vă  întristaţi pentru aceasta de  bun   neam şi cinstita cocoana,   care s-au odihnit în Domnul: «nu plângeţi, ca n-au murit,ci  doarme».  Fericitul ei sfârşit este adormire, iar nu moarte. Drept aceea nu cere dela voi lacrămi, mici pohteste suspinuri, nu priimeşte întristăciune, nici plângere. Vrednice , de plâns sunt limbile, limbile cele păgâne, ca n-au credinta Jidovii că n'au botez, ereticii că sunt despartiti de braţele besericii; pentruca aceştia adevărat mor, aceştia iau vecinica moarte, precum zice fericitul Pavel la al 7 cap catra Romani: «ca cel ce au murit,păcatului au murit odata».Iar o cocoana creştinească ca aceasta, ce s'au născut in baia Sfantului Botez, ce au supt laptele credinţii, ce s'au hranit in casa învăţăturii   dumnezeescului dar, ce s'au întemeiat cu putere cinstitelor Taine, ce era   îngrădită cu bunătăţi, cu faceri de bine, cu lucruri   plăcute lui  Dumnezeu,   una ca aceasta   adevărat n'au murit, ci doarme. Aşa ni-o adeverează nemincinoasa gura lui Hristos la Sfânta Evanghelie : «cela ce crede întru mine, nu va muri în veci»; şi de vreme ce credinciosul ÎMI moare, este lucru adevărat că sfârşitul lui nu este moarto, ci adormire, o mărturiseşte marele Vasilie la cuvântul ce face asupra morţii : «moartea drepţilor este (zice) adormire» ; si iarăşi la molitvele Rusaliilor: «că nu este, Doamne, moarte robilor tăi, când ieşim noi din trup, şi venim la tine, Dum nezeul nostru ; ci schimbarea dintr'acelea mai cu grijă la ele mai vesele, şi la odihnă, şi la bucurie». Şi adevărat cât este de dulce această adormire şi cu cât este mai dorită decât adormirea cea firească de toate zilele. La adormirea cei firească rămâne omul făr de simţire, nu vede, nu aude, im cunoaşte, să uită pre sine, uită pre fiii lui, pre rudenii, pre prieteni, rămâne lipsit de toate răsfătările vieţii şi de luminii acestei lumi; iar la adormirea aceasta de pre urmă, o! cât sa bucură, cât să răsfată şi cât înviază; în Ioc de a-şi pierde lumina, îşi deschide mai vârtos uşa ceriului şi a luminii cei adevărate, o zice Isaia la al nouălea cap: «celor ce locuesc în locul şi umbra morţii, lumina îi va lumina pre ei»; in loc de a să lipsi de răsfătări şi de bogăţii, câştigă frumu-setele, carele pot singure să sature toate pohtele lui; o adeverează la psalmul 17: «sătura-mă-voiu, când mi să va arătă mărirea ta» : în loc de a rămânea de cunoştinţa rudeniilor şi a prietenilor întru strălucirile luminii cei neapropiate, vede în toate zilele pre părinţi şi pre fii şi orice alt au avut dorit în lume; o mărturiseşte marele Pavel cătră Corinteni în 13 capete: «acum cunosc din parte; iar atuncea voiu cunoaşte, precum şi cunoscut sunt». Şi de vreme ce aici după adormirea cea firească să întoarce iară omul la ostenele, la scârbe, la supărări, la patimi; acolo după adormirea cea de pre urmă, care o numim noi a morţii, trece din scârbe, la bucurie; din stricăciune, întru nestricăciune ; din oraşul lăcrămilor, Ia locul veseliei; din turburarea vieţii, Ia adăpostirea cea lină a mântuirii ; din patimile Egipetului, în pământul cel fericit al fâgă-duinţii; din robia lumii, la mântuirea ceriului; din petrecanie, omenească, în   ceata fericiţilor  îngeri; şi cealaltă   nenorocire este mai mare decât aceasta;   ce altă  adormire   mai   dorita decat adormirea morţii.   Drept aceea zice şi Duhul   Sfant la Eclesiastul   în 7 capete: mai bună e ziua morţii,  decât ziua nasterii; că   naşterea   este   începutul   durerilor,   iar moartea este   începutul vieţii cei   fericite.   Drept aceea zic  iară:   «nu plangeţi, că n'au   murit, ci doarme».     
 

    Şi cu mine   împreuna va zice şi   cel cu rostul de aur  loan: «să cuvine la  moarte sa ne   bucurăm,   iară să nu   plângem;   şi pricina este,   zice sfantul, de va fi tânăr, s'au mântuit curând din mijlocul relelor iar de va fi bătrân,   aceea ce i să părea mai dorita a fi,  cu saţiu luându-1 s'au dus». Şi noi să nu vărsăm lacrimi niciodată, când ruda şi prietenii dorm, ci mai vârtos (să ne) liniştim, tăcem şi ne nevoim ca să nu-i dăm   vreo supărare macar   cum că   ştim că   adormirea   este   moarte   trecătoare, sfârşitul   a unei   zile,   precum   zice   dumnezeescul   Zlataust. «dară pentru ce să vărsăm pentru cei morţi lacrămi, pentru ce sa ne întristăm de sfârşitul vieţii fraţilor  noştri, ce sa odih-esc în Domnul, ce să veselesc în slava cerească, ce locuesc in locaşurile celor vii?» Adevărat moartea,  ca o nemilostiva  ce este   au secerat făr de vreme pre această floare aleasa şi au   răpit   prea   timpurie   podoaba   şi   frumuseţea   neamului omenesc   Iar pentru aceasta nici lacramile sunt cu cale, nici. intristarea cu dreptate ;   că precum   este   mai norocit   corabierul acela pre carele vântul cel mare îl aduce in graba la liniste    decât acela   ce cu mare linişte, făr   de vânt,   călătorie, aşa mai fericit este şi acela ce fără  vreme de moarte grabinica să mută la liniştea dumnezeeştei fericiri. Zice inte-leptul   Solomon:   «sfârşindu-să   peste puţin, au   împlinit ani mulţi; că plăcut era Domnului sufletului lui». Au stătut cu bună mulţumită la Dumnezeu şi sufletul acest, cinstite cocoane, pentru multa ei credinţă, pentru bunătăţile ei cele creştineşti pentru curăţenia cea făr de asemănare, pentru cuceria cea mare la cele dumnezeeşti. Drept aceea s-au sfârşit preste puţin, pentruca să câştige rodurile lucrurilor ei,   celor plăcute   lui Dumnezeu, sau  sa zic   mai bine, s'au săvârşit, pentruca să câştige zilele ei şi să-şi facă vieata| vecinică. O pasăre, ce să numeşte finix, de ce să savârşeste făr de vreme, de aceea mai mult îşi adaugă zilele vietii lui pentruca   moartea   ii   înoeşte   vieaţa   şi-i   dărueste   ani   mai mulţi. Deci această cocoană, de ar fi murit pentruca să sa-vârşească, ar fi fost vrednic de plâns sfârşitul ei, pentru ca s'ar fi perdut un chip minunat ca acesta, al darurilor şi al bunătăţilor. Dar de vreme ce s'au săvârşit, pentruca sa trăească în veci, pentruca să se bucure împreună cu îngerii, pentruca să să nască de a doua oară în ceriu ca finixul, ce trebuie lacrămile? Să cuvine (zice fericitul Pavel) acest trup stricăcios să să îmbrace cu nestricăciune, şi acest muritoriu să să îmbrace cu nemurirea. înceteze drept aceea jalea, sfâr-şască-se întristăciunea : «că n'au murit, ci doarme». Si precum zicea apostolii cătră Hristos pentru Lazăr, aşa zic si eu pentru dânsa: de au adormit, mântui-să-va, va aşeză făr de nici un prepus marele Dumnezeu sufletul ei cel creştinesr în sânul lui Avraam şi al lui Isaia şi a lui Iacov, în lăcaşurile celor vii, în corturile celor drepţi, unde străluceşte lumina cea deapu rurea a dumnezeeştei lui măriri. Şi de vreme ce între celelalte faceri de bine, sunt folositoare cererile Sfintei beserici şi rugăciunile celor credincioşi, pentruca să câştige fieştecare creştin fericirea cea neschimbată, pentru aceasta vă pohtesc pre toţi, prea sfinţiţilor arhierei, cuvioşilor ieromonaşi şi cucernicilor preo'ţi, cinstiţilor boieri şi pre tot norodul ce va aflaţi de faţă, să ziceţi cu un glas şi cu o inimă toţi deodată : Dumnezeu să o ierte şi să o fericească, pentruca sa să învrednicească şi ea şi noi toţi (când va fi voia lui Dumnezeu), să ne veselim împreună întru împărăţia ceriului, unde este vieaţă făr de moarte şi mărire nedespărţită şi bucurie stătătoare, amin.

Extras din: Cuvântåri Funebre. Cuvinte De Învatåturå La Îngroparea Omului - Sfantul Antim Ivireanu

Căutări recente:

Map of Goa Progressive Music (18.03.11) 1996-2007 инструкция по эксплуатации ноутбук es ari anjelina jolis surati AV-Comparatives The Seamstress (2009) Online Fourplay unblock Երգեր Seabiscuit Заправка картриджей hp в Санкт-Пете производственная инструкция мойщика 133BPM Records собейт Pick Up Records/Lizard Яблонского Caro Ornamental Ведьмаку Win32 API CODEX descarca The River Why (2010) http://www.allshares.ge/download.ph артифлекс хондро инструкция свет 295 серия Bitt Sensation NuZone Gears DRAGOSTE LA PRIMA VEDERE EPISODUL 2 Чаки: Bài 19 : Tiếng Nhật Thông Dụng skelbimai IL TEMPO SE NE VA online power point servisi Best golden AWP для css ne IF FRENCH FRIES WERE FAT FREE латвийцев BELOW YOUR MEANS Naija Купить обои 5775-01 Купить обои 5652-25 Dumnezeu si хроническая глаукома lui mai cel sunt CE am care Cum din este Cea nu sau cu mare despre viața cei copii ai bine aL are toate unde Hristos Iisus SE ar cine Lumea 10 au domnului Dacă Prin Ioan te le mult face spre in IPs Calistrat De la Când VA sa ... pe Un
Lasa un comentariu
avatar
Articolul lunii
Retele Sociale
  • Facebook
  • Google+
  • Twitter
Citate Ortodoxe